Thủ tục đăng ký DN

 Đăng kí thành lập doanh nghiệp
          Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  Chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp
      1. Chia doanh nghiệp:
                   
Trường hợp công ty được chia là công ty TNHH 1 thành viên

                    Trường hợp công ty được chia là công ty TNHH 2 thành viên trở lên
                    Trường hợp công ty được chia là công ty Cổ phần
       2. Tách doanh nghiệp
      3. Hợp nhất doanh nghiệp

 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo


 Giải thể doanh nghiệp

 

 Thông báo mẫu con dấu

 

 Công bố thông tin doanh nghiệp

 

 Đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng